Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

ul. Wietnamska 3 / lok. U2
52-117 Wrocław, Polska

Woda podziemna w przyrodzie

 

Najczęściej wykorzystywana woda do celów pitnych oraz socjalno – bytowych to właśnie woda podziemna. Występuje w bardzo dużych ilościach w kształcie basenów podziemnych na terenach całej Europy. Największe zapasy – to centralna oraz wschodnia jej część. W związku z nie ekologicznym działaniem człowieka, jakość wody podziemnej z roku na rok się pogarsza. Niezależnie  od tego na jakiej głębokości znajduje się woda podziemna – w większym czy mniejszym stopniu potrzebuje uzdatniania. W odróżnieniu od wód powierzchniowych, wody podziemne charakteryzują się mniejszą zawartością substancji organicznych, w większości przypadków nie są zakażone mikrobiologicznie oraz mają lepsze właściwości organoleptyczne.

Ujęcia wód podziemnych można podzielić na większe (gminne) oraz mniejsze (własne studnie przydomowe).

 

 

 

Na ujęciach komunalnych woda podziemna zazwyczaj jest poddana uzdatnianiu mechanicznemu, odżelazianiu oraz odmanganianiu, w niektórych przypadkach dodatkowo stabilizuje się organoleptycznie, tzn. usuwają się nieprzyjemne zapachy oraz zabarwienia. Raz na jakiś czas ujęcie wody z urządzeniami uzdatniania wraz z całą siecią wodociągową profilaktycznie się dezynfekuje. Taki schemat uzdatniania jest standardowy dla ujęć podziemnych i nie wymaga dużej ilości stopni uzdatniania oraz skomplikowanych urządzeń jak w przypadku ujęć wód powierzchniowych. Łatwość pobierania i uzdatniania wody podziemnej jest związana z dużą głębokością studni oraz bardzo precyzyjnego wywiadu geologicznego terenu przed planowaną inwestycją budowy ujęcia. Woda na takiej głębokości jest stabilna, nie zawiera substancji organicznych oraz jest pozbawiona wirusów i bakterii chorobotwórczych.

Własne ujęcia podziemne

 

Gorzej jest z wodą z własnych ujęć podziemnych. Zazwyczaj przed wywierceniem małych studni nie robi się wywiadów geologicznych i nie wierci się głębokich studni, bo jest to związane z wysokimi kosztami. Najczęściej każda woda na którą trafi studniarz przy wierceniu studni, jest traktowana jako woda podziemna i na tym wiercenie się kończy. Ale pierwszy poziom wodonośny – to nic innego jak woda gruntowa, podskórna, która podczas opadów spływa z pól, terenów zabudowanych, cmentarzy itd. po czym wsiąka w grunt. Zazwyczaj te wody potrzebują bardzo precyzyjnego podejścia pod kątem uzdatniania i dużo uwagi poświęca się wyborowi technologii uzdatniania. Taka woda może zawierać ponadnormatywne zawartości prawie wszystkich elementów tabeli Mendelejewa: związki organiczne, żelazo, mangan, azotany, azotyny, jon amonowy, metale ciężkie, siarkowodór itd., 80% takich wód są zakażone mikrobiologicznie.

Niektórzy mogą sobie pozwolić na wywiercenie głębszej studni po wcześniejszym przebadaniu terenu oraz dobrze wybranemu miejscu wiercenia. W tym przypadku jakość wody będzie nieporównywalnie lepsza od jakości wody gruntowej, ale uzdatnianie też będzie potrzebne, aczkolwiek w mniejszym stopniu. Zazwyczaj w wodach głęboko położonych pod ziemią występują ponadnormatywne zawartości ilości żelaza, manganu oraz siarkowodoru.

W tym czy w innym przypadku wodę da się uzdatnić – pytanie jakim kosztem? Standartowy (typowy) schemat uzdatniania wód podziemnych przedstawiony na naszej stronie w sekcji na temat stacji uzdatniania wody. Ale każdy schemat uzdatniania dobiera się indywidualnie i ściśle jest oparty na wykonanym sprawozdaniu z wyników badania wody oraz jest ugruntowany ekonomicznie.

Uzdatnianie wody podziemnej
Oceń